منابع درآمد

سفالینه مجله ایی است که خود عهده دار تأمین هزینه های مالی می باشد. با توجه به اینکه این نشریه توسط مرکز تحقیقتا هنر اسلامی نگاره که یک نهاد غیر دولتی  است و از بودجه دولتی بهره مند نیست منتشر می شود و از طرفی پولی بابت دسترسی باز بودن (Open Access) مقالات و  دانلود کنندگان دریافت نمی نماید، لذا درصدی از  هزینه های چاپ مقاله توسط این موسسه و قسمتی نیز  از پذیرش مقالات دریافت خواهد شد. از طرفی دیگر، چون این مجله برای نویسندگان مزایایی دارد و با انتشار مقاله، سطح آموزشی و پیشرفت شغلی خود را ارتقاء بخشد، لذا نویسندگان ملزم هستند که هزینه چاپ مقالات خود را پرداخت کنند و به نظر منصفانه است.