هزینه انتشار مقاله

تعیین هزینه پردازش و انتشار مقاله در این نشریه، تابع آیین نامه دفتر نشریات علمی وزارت علوم به شماره 40879 مورخ 24 اردیبهشت 1401 میباشد.

دریافت آیین نامه