روند شکایت نویسنده

از نویسندگان خواسته می شود که قبل از ارسال مقاله کلیه دستورالعمل ها و سیاست های مربوط به بررسی و انتشار مقاله را مطالعه کنند.

 

چگونه شکایت تنظیم کنیم؟

نویسندگان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در هر یک از سیاست ها و دستورالعمل های اخلاقی مجله، حق شکایت و درخواست توضیح را دارند و می توانند با ارسال نامه ایی به آدرس jislamicart@yahoo.com شکایات خود را مطرح کنند.

تمام شکایات مربوط به تخلف در فرآیندهای برسی مقالات، مطابق با شیوه های اخلاقی نشر عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

طبقه بندی شکایات

یک نویسنده یا هر پژوهشگر دیگری می تواند شکایات خود را در مورد هر موضوع مربوط به موارد زیر ارائه دهد:

-          سرقت ادبی

-          نقض حق چاپ

-          فریب در نتایج تحقیق یا نتایج تحقیقات غلط

-          نقض استاندارد تعیین شده برای تحقیق

-          تضاد پنهان در منافع

-          جانبداری در روند بررسی

-          زمان فرآیند بررسی مقاله به طور غیرمعمولی طولانی شده است

-          نظرات فرآیند داوری همتا رضایت بخش نیست

-          مسائل مربوط به نویسندگی

 

سیاست رسیدگی به شکایات

پس از دریافت درخواست شکایت، در ابتدا برای اطمینان از اینکه در طول سه روز کاری به استثنای تاریخ دریافت شکایت، اقدامات مربوط به شکایت انجام خواهد شد، نامه دریافت شکایت به شاکی ارسال می شود.

روند تحقیق توسط تیم مدیریت مجله مطابق با دستورالعمل سردبیر آغاز می شود. پس از پایان تحقیقات، جلسه ایی با گزارش کامل از شکایت برگزار می شود و تصمیم اتخاذ شده از طریق شناسه ایمیل ارسالی شاکی به محقق مربوطه ارسال می شود.

-  در صورتی که احساس شود پاسخ اولیه ناکافی است، شاکی می تواند درخواست کند که شکایت ایشان به عضوی ارشد از تیم بررسی ارجاع داده شود.

-  اگر شاکی ناراضی بماند، ممکن است شکایات به یک سردبیر مجله ارجاع داده شود که تصمیم وی نهایی است.

-  اگر شاکی با در نظر گرفتن پاسخ نهایی سردبیر همچنان ناراضی باشد، شاکی ممکن است به یک نهاد خارجی شکایت کند.

 

شکایاتی که تحت نظارت هیئت تحریریه نشریه مطالعات هنر اسلامی نباشد، به رؤسای مربوطه در انتشارات مطالعات هنر اسلامی ارسال می شود.

ما شکایات را فرصتی برای تقویت سیستم بررسی مقالات موجود می دانیم. تمام شکایات دریافت شده با اطمینان و به موقع رسیدگی می شود.