مطالعه تطبیقی طرح محرمات در دست‌بافته‌های قفقاز و ایل قشقایی فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فرش، دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

ایل قشقایی یکی از ایلات مهم ترک‌زبان ایران است. این ایل از شش طایفه دره‌شوری، کشکولی بزرگ، فارسی‌مدان، کشکولی کوچک، عمله و شش‌بلوکی تشکیل شده است. مرکز اصلی این ایل، منطقه فارس است که یکی از مناطق مهم بافت قالی در ایران است .از ویژگی‌های قالی‌های این ایل تنوع زیاد رنگ‌ها، طرح‌ها و نقش‌مایه‌هاست. طرح محرمات یکی از کهن‌ترین طرح‌ها در تهیه فرش‌های ایل قشقایی است. این طرح توسط زنان ایل قشقایی به‌شکل‌های متنوع جهت بیان احساسات و رؤیاهای آن‌ها به تصویر کشیده شده است. این طرح در بین دست‌بافته‌های منطقه قفقاز نیز مشاهده شده است. شباهت‌های طرح و نقش در بین اقوام ایل قشقایی و منطقه قفقاز بسیار زیاد است؛ به‌خصوص در بافته‌های قدیمی‌تر که مربوط‌به زمانی است که مرزهای جنوبی قفقاز و ایران یکی بوده‌ است. پژوهش حاضر به‌روش توصیفی و تحلیل با رویکرد تطبیقی و با تکیه بر داده‌های منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی انجام شده است روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بااستعانت از شیوه استدلالی استقراری به انجام رسیده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که با توجه به اینکه بعضی از تیره‌ها از قفقاز به فارس مهاجرت کرده‌ و به ایل قشقایی پیوسته‌اند، شباهت‌ها در هنر و فرهنگ آن‌ها بیشتر نمود می‌یابد. لذا در این پژوهش سعی در جمع‌آوری مجموعه‌ای معتبر از دست‌بافته‌ها با طرح محرمات به تجزیه‌ و تحلیل این طرح و نقش می‌پردازد. تحلیل روی 32 نمونه از قالی‌های این مناطق انجام شد. یافته‌های تطبیقی طرح و نقش محرمات بیانگر این است که انواع طرح محرمات (عمودی، افقی، اریب، هندسی) به‌نسبت کم‌و‌زیاد در هر دو منطقه بافته می‌شوند. طرح و نقش در حاشیه و متن دارای وجه اشتراکات زیادی است که در این پژوهش مشخص شده است.

اهداف پژوهش:
1. بررسی مختصات طرح محرمات.
2. شناخت اشتراکات و تفاوت‌های موجود در دست‌بافته‌های منطقۀ قفقاز با ایل قشقایی.

سؤالات پژوهش:
1. چگونه می‌توان دستبافته‌های با طرح محرمات در ایل قشقایی و منطقه قفقاز را از نظر عناصر ساختاری و نقش مایه های آن ها طبقه بندی کرد؟
2. آیا می‌توان معیارهای مشترک و متفاوتی ازنظر طرح، نقش برای دست‌بافته‌های با طرح محرمات ایل قشقایی و منطقه قفقاز تعریف کرد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Moharamat Design of the Handwoven Fabrics of the Caucasus and the Qashqai Tribe of Fars

نویسندگان [English]

  • Zahra Mahmoodi
  • Fatemeh Akbari
Carpet Department, Faculty of Carpets, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Qashqai tribe is one of the important Turkic-speaking tribes of Iran consisting of six clans: Dareshuri, Big Kashkuli, Farsi-Madan, Kashkuli Koksh, Amale and Sheshbloki. The main center of this clan is the Fars region, which is one of the most significant areas of carpet weaving of Iran. One of the characteristics of the carpets of this clan is the wide variety of colors, designs and motifs. Moharamat design is one of the oldest designs in the preparation of Qashqai carpets that has been depicted by Qashqai women in various ways to express their feelings and dreams. This design has also been observed among the handwoven artifacts of the Caucasus region. There are many similarities between the Qashqai tribe and the Caucasus region; this resemblance is observed in the older weaves related to the time when the southern borders of the Caucasus and Iran were the same. The current research has been carried out using a descriptive and analytical method with a comparative approach and relying on the data of library and electronic sources. The findings of the research indicate that considering that a number of clans migrated from the Caucasus to Fars and joined the Qashqai tribe, the similarities are more evident in their art and culture. Therefore, in this research, an attempt is made to collect an authentic collection of hand-woven fabrics with the design of Moharamat in order to analyze their design and role. Investigation was carried out on 32 samples of carpets from the mentioned areas. The comparative findings of the design and motifs of the design under study indicate that all types of the design including vertical, horizontal, slanted, geometric are woven relatively more or less in both regions. The design and pattern in the margin and the text have many common features that have been identified in this research.

Research aims:
1. Examining the coordinates of the Moharamat design.
2. Knowing the commonalities and differences in the handwoven artifacts of the Caucasus region with the Qashqai tribe.

Research questions:
1. How to classify handwoven pieces with the Moharamat design in the Qashqai tribe and the Caucasus region in terms of their structural elements and motifs?
2. Is it possible to define common and different criteria in terms of design, role for handwoven artifacts with the Moharamat design of the Qashqai tribe and the Caucasus region?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moharamat Design
  • Handwoven
  • Qashqai Tribe
  • Caucasus
آذرپاد، حسن و حشمتی رضوی، فضل‌الله. (1372). فرش‌نامه ایران. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی(پژوهشگاه).
آلستر، هال و جوزه لوچیک، ویووسکا. (1377). گلیم. مترجمین: همایونفر، شیرین و الفت شایان، نیلوفر، تهران: نشر کارنگ.
پرهام، سیروس. (1371). دست‌بافته‌های روستایی عشایری فارس، جلد 1.2، تهران: انتشارات امیرکبیر.
پرهام، سیروس. (1375). شاهکارهای فرش‌بافی فارس. تهران: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش).
حصوری، علی. (1389). مبانی طراحی سنتی در ایران. تهران: نشر چشمه.
صادقی فسائی، محمد. (1371). گبه‌ها و قالی‌های عشایری فارس. تهران: انتشارات نگار.
ژوله، تورج. (1381). پژوهشی در فرش ایران، تهران: یساولی.
نصیری طیبی، منصور. (1388). نقش قشقایی‌ها در تاریخ و فرهنگ ایران، تهران: دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم و تحققیات و فناوری.
مجابی، سید علی؛ فنایی، زهرا. (1388). پیش درآمدی بر تاریخ فرش جهان، اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
وکیلی، ابوالفضل. (1382). طرح‌ها و نقشه‌های فرش ایران و جهان، تهران: نقش هستی.
درودچی، خلیل. (1383). «قالی ایران». سال ششم، دوره سوم، شماره 54.
رضایی آذر؛ ندا، زمستان. (1390). «بررسی طرح محرمات در قالی‌های ایل قشقایی فارس». هنرهای تجسمی نقش‌مایه، شماره نهم.
محمودی، فتانه و شایسته‌فر، مهناز. (1387). «بررسی تطبیقی نقوش دست‌بافته‌های ایل شاهسون و قفقاز». فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، شماره 11.
Cohen, M. (1996). The World of Carpets, New York, crescent books.
Housego, J. (1996). Tribal Rugs. New York: Interlink.
Kaffel, R. (1998). Caucasian Prayer Rugs, London, Laurence King in association with Hali.
MacDonald, B. W. (1997). Tribal rugs: treasures of the black tent. (No Title).
Nagel, F. (1977). Sonder-Tepich-Auktion.
Naroditskaya, I. (2005, June). Azerbaijani mugham and carpet: Cross-domain mapping. In Ethnomusicology Forum (Vol. 14, No. 1, pp. 25-55). Taylor & Francis Group.
Parviz, T. (1988). Persian Flat Weaves, England.
Ruedin, G. (1975). Antique Oriental Carpet, london: Thames and Hudson.
Schurmann, U. (1999). Thppiche Ausdem Kaukasus, Verlag: Klinkhardt & Biermann.Braunschweig.
Stone, P. F. (2013). Oriental rugs: an illustrated lexicon of motifs, materials, and origins. Tuttle Publishing.