کلیدواژه‌ها = نقوش انسانی
مطالعه تطبیقی نقوش انسانی سفالینه های ایلخانان و تیموریان

دوره 1، شماره 1، تیر 1400

عبدالمهدی آستی؛ علیرضا خواجه احمد عطاری