دوره و شماره: دوره 0، شماره 00، مهر 1393، صفحه 1-127 (دوفصلنامه علمی – تخصصی سفالینه / شماره دوم / پاییز – زمستان 1393) 
هیچ مقاله ای پیدا نشد.