دوره و شماره: دوره 0، شماره 0، فروردین 1393، صفحه 1-143 (دوفصلنامه علمی – تخصصی سفالینه / شماره اول/ بهار – تابستان 1393) 
هیچ مقاله ای پیدا نشد.