کلیدواژه‌ها = دوره سلجوقی
ارزیابی نمادین نقش اسب در سفالینه‌های دوره سلجوقی

دوره 1، شماره 2، دی 1401، صفحه 157-175

فرید محمدزاده؛ لیلا زنگنه؛ فخرالدین محمدیان


بررسی تطبیقی نقش‌مایه شیر در آثار فلزی ساسانی و سلجوقی

دوره 1، شماره 1، تیر 1401، صفحه 93-114

فائزه السادات سیدالنگی؛ علی وند شعاعی