مقاله شماره 1

دوره 1، شماره 1، تیر 1400


ارزیابی نمادین نقش اسب در سفالینه‌های دوره سلجوقی

دوره 1، شماره 2، دی 1401

فرید محمدزاده؛ لیلا زنگنه؛ فخرالدین محمدیان


بررسی تطبیقی نقش‌مایه شیر در آثار فلزی ساسانی و سلجوقی

دوره 1، شماره 2، دی 1401

فائزه السادات سیدالنگی؛ علی وند شعاعی


بررسی عوامل موثر بر افت هنر قلم‌زنی در عصر حاضر

دوره 1، شماره 2، دی 1401

سودابه سامانی‌فر؛ علی مروتی


سفال و سفالگری در ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1401

علی اصغر مقتدائی


مطالعه تطبیقی نقوش انسانی سفالینه های ایلخانان و تیموریان

دوره 1، شماره 1، تیر 1400

عبدالمهدی آستی؛ علیرضا خواجه احمد عطاری