کلیدواژه‌ها = دوره سلجوقی
ارزیابی نمادین نقش اسب در سفالینه‌های دوره سلجوقی

دوره 1، شماره 2، دی 1401

فرید محمدزاده؛ لیلا زنگنه؛ فخرالدین محمدیان


بررسی تطبیقی نقش‌مایه شیر در آثار فلزی ساسانی و سلجوقی

دوره 1، شماره 2، دی 1401

فائزه السادات سیدالنگی؛ علی وند شعاعی