نویسنده = علی وند شعاعی
بررسی تطبیقی نقش‌مایه شیر در آثار فلزی ساسانی و سلجوقی

دوره 1، شماره 2، دی 1401

فائزه السادات سیدالنگی؛ علی وند شعاعی